"اهداف تأسیس مجموعه فرهنگی ورزشی رزم انتظاران حضرت مهدی (عج)"

"این قاب عکس در قسمت محوطه داخلی باشگاه سادات اخوی ، نصب شده است"